Livscyklusanalyser

LCA (livscyklusanalyse)


Bæredygtighed er ikke et entydigt begreb.

Dét, der vurderes som “mest bæredygtigt” i Danmark, Tyskland eller Italien, er ikke nødvendigvis det mest bæredygtige i Grønland eller andre steder. Bæredygtighed er i høj grad afhængig af stedet - det gælder både under produktionen, under transporten, under anvendelsen og efter endt levetid.

Derfor kan man ikke uden videre anvende de samme kriterier for vurdering af bæredygtighed i Grønland som i Danmark.


Bæredygtigheden er undersøgt for forskellige bygningskonstruktioner for etageboliger:

 • bærende beton, delvist bærende facader i beton, samt lette facader i uorganiske materialer

 • bærende tværskillevægge og lette facader (“bindingsværk”)

 • CLT (cross laminated timber/krydslamineret tømmer)

 • renoveringsbyggeri, hvor betonkonstruktionen genanvendes


For sammenligningens skyld er LCA foretaget på et byggeri med samme planløsning, men forskelligt konstrueret. Tagkonstruktion og fundament samt indvendige overflader er holdt uden for, fordi det i princippet kan være det samme, uanset hvordan bygningen ellers er konstrueret.


Beregningerne er foretaget i foråret 2020.


  

Miljøpåvirkning af forskellige bygningstyper i en arktisk kontekst

 

Vi gennemførte en livscyklusvurdering af fire bygninger i Grønland, nemlig betonbygning, CLT-bygning, en træskeletbygning og en renovering af en eksisterende betonbygning. For at Vurdere miljøpåvirkninger på tværs af bygningers livscyklus. Da specifik viden om bygningers livscyklus og miljøpåvirkning mangler for arktiske områder som Grønland.

Hvis vi kigger på store dele af LCA-analyserne og forskning på bygningstypers miljøpåvirkning, fokuserer livscyklusvurderinger af bygninger hovedsageligt på europæiske eller nordamerikanske forhold, som er meget forskellige fra arktiske forhold. Der er derfor behov for at vurdere livscykluspåvirkningerne for forskellige bygningstyper for at understøtte miljørigtige beslutninger om, hvilken type bygninger der skal opføres og anvendes i arktiske områder som Grønland. 

I projektet evaluerede vi specifikt miljøpåvirkningerne ved midtpunktsindikatoren og overordnede skader på menneskers sundhed, økosystemkvalitet og ressourcer for at identificere bygningstypen med de laveste miljøpåvirkninger.

 Resultater viser, at renovering af eksisterende bygninger har den laveste miljøbelastning på tværs af alle påvirkningskategorier. Forskellen i miljøpåvirkninger blandt de nye bygningstyper er generelt lille. På tværs af alle påvirkningskategorier var den gennemsnitlige forskel mellem største og mindste påvirkningsscore for de nye bygninger en faktor 3,6. 

Alligevel ser CLT- og træskeletbygningen ud til at have den bedste miljøpræstation. Resultaterne af denne undersøgelse er i modstrid med gældende byggeskik i Grønland, som er domineret af opførelse af nye betonbygninger, mens renovering er usædvanlig. 

Derfor anbefales en større brug af vurderingsmetoder, såsom livscyklusvurdering, og en genovervejelse af den nuværende byggeskik for at understøtte en mere miljømæssigt bæredygtig byggeskik i Grønland.

Du kan læse hele Artiklen via linket her

https://www.researchgate.net/publication/353075715_Comparative_life_cycle_assessment_of_four_buildings_in_Greenland

 

 

Kontakt

 • Adjunkt Morten Ryberg, DTU Management, moryb@dtu.dk

 • Lektor i arktisk byggeri
  Tove Lading, 
  tlad@byg.dtu.dk, +45 45 24 17 38 /
  +299 23 55 83